عشق اونیه که ...

جمعه 27 خرداد 1390


عشق اونیه که تو آسمون دلت بهترین ستاره تو به نام اون می کنی

عشق اونیه که می خوای اون بشه مهتاب شبها و خورشید روشن زندگیت

عشق اونیه که موقع دلتنگیهات مثل ابر پر بارون آسمون دلت رو تصاحب می کنه.

عشق اونیه که با دیدنش حس میکنی یه یروانه تو دلت داره پر پرمیزنه

عشق اونیه که یه حس پاک بهت بده اسمونی اسمونی

عشق اونیه که هیچ وقت نمی تونی فراموشش کنی.........