تصاویر: تنها موجود زنده فضایی در زمین!

چهارشنبه 4 فروردین 1389

Leon-Botha که 24 ساله و اهل آفریقای جنوبی است، بخاطر شکل خاص سر و بدن خود، به عنوان بیگانه فضایی در زمین شهرت دارد.